ระเบียบวาระการประชุมประจำเดือน
ประชุมคณะกรรมการวางแผนและประเมินผลด้านสาธารณสุข ประจำเดือนตุลาคม 2560
04 ธันวาคม 2560 เวลา 13:30 น. เป็นต้นไป
ณ ห้องประชุมขุนภักดีสุขกิจ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุรินทร์
************************
ระเบียบ วาระที่ เรื่อง ผู้นำเสนอ เวลาที่ใช้นำเสนอ เอกสารหมายเลข
วาระพิเศษ ปลูกต้นการะบูร
มอบโล่รางวัล การดำเนินงานวัณโรค กลุ่มงานควบคุมโรคติดต่อ (คร.)
มอบใบประกาศนียบัตร การดำเนินงานวัคซีนไข้หวัดใหญ่ตามฤดูกาล กลุ่มงานควบคุมโรคติดต่อ (คร.)
มอบใบประกาศนียบัตร การดำเนินงานสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรค กลุ่มงานควบคุมโรคติดต่อ (คร.)
แสดงความยินดี จังหวัดสุรินทร์ มีระบบริหารจัดการสนับสนุนตำบลจัดการสุขภาพเพื่อแก้ไขปัญหาโรคพยาธิใบไม้ตับและมะเร็งท่อน้ำดี ปี 2560 ได้รับโล่ จากสำนักตรวจราชการ ที่ 9 กลุ่มงานควบคุมโรคติดต่อ (คร.)
ผลการประเมินรับรองจาก กรมควบคุมโรค โดย สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 9 นครราชสีมา อำเภอควบคุมโรคเข้มแข็งแบบยั่งยืน ภายใต้ระบบสุขภาพอำเภอ อ.ศรีณรงค์ ได้รับการรับรอง ระดับดีเด่น กลุ่มงานควบคุมโรคติดต่อ (คร.)
คนดีศรีระบาด ระดับอำเภอ ปี 2560 กรมควบคุมโรคพิจารณา คือ นางสาวนันทพร เหลืองสกุลไทย จากโรงพยาบาลท่าตูม กลุ่มงานควบคุมโรคติดต่อ (คร.)
รับมอบต้นการะบููร
คณะผู้บริหารประกาศเจตนารมณ์ กลุ่มงานนิติการ (นก.) เอกสาร 1
วาระที่ 1 เรื่องประธานแจ้งที่ประชุมทราบ
รับเสด็จสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี
รับที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข
วาระที่ 2 รับรองรายงานการประชุม
รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการวางแผนและประเมินผลด้านสาธารณสุขจังหวัดสุรินทร์ ประจำเดือน ตุลาคม 2560 วันที่ 31 ตุลาคม พ.ศ. 2560 ณ ห้องประชุมขุนภักดีสุขกิจ สสจ.สุรินทร์ กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุข (ยศ.) เอกสาร 2
วาระที่ 3 เรื่องสืบเนื่องจากการประชุมครั้งที่แล้ว
วาระที่ 4
การเงินการคลัง กลุ่มงานประกันสุขภาพ (ปก.) เอกสาร 3
OVCC กลุ่มงานควบคุมโรคติดต่อ (คร.) เอกสาร 4.1
เอกสาร 4.2
EOC กลุ่มงานควบคุมโรคติดต่อ (คร.) เอกสาร 5
TB กลุ่มงานควบคุมโรคติดต่อ (คร.) เอกสาร 6.1
เอกสาร 6.2
GREEN&CLEAN Hospital กลุ่มงานอนามัยสิ่งแวดล้อมและอาชีวอนามัย (ออ.)
RDU กลุ่มงานคุ้มครองผู้บริโภคและเภสัชสาธารณสุข (คบ.)
ECS กลุ่มงานควบคุมโรคไม่ติดต่อ สุขภาพจิตและยาเสพติด (คส.)
Herbal City กลุ่มงานแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก (พท.) เอกสาร 7
Happy MOPH กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล (บค.)
PMQA กลุ่มงานพัฒนาคุณภาพและรูปแบบบริการ (พร.) เอกสาร 8
HA กลุ่มงานพัฒนาคุณภาพและรูปแบบบริการ (พร.) เอกสาร 9
One Day Surgery กลุ่มงานพัฒนาคุณภาพและรูปแบบบริการ (พร.)
PCC กลุ่มงานพัฒนาคุณภาพและรูปแบบบริการ (พร.) เอกสาร 10.1
เอกสาร 10.2
พชอ. กลุ่มงานพัฒนาคุณภาพและรูปแบบบริการ (พร.) เอกสาร 11.1
เอกสาร 11.2
รพ.สต.ติดดาว กลุ่มงานพัฒนาคุณภาพและรูปแบบบริการ (พร.) เอกสาร 12.1
เอกสาร 12.2
วาระที่ 5 เรื่องแจ้งเพื่อทราบและพิจารณา
5.1 ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสุรินทร์
5.2 ผู้อำนวยการโรงพยาบาลปราสาท
5.3 นายแพทย์เชี่ยวชาญ(ด้านเวชกรรมป้องกัน)
5.4 รักษาการในตำแหน่งนักวิชาการสาธารณสุขเชี่ยวชาญ(ด้านส่งเสริมพัฒนา)
5.5 รักษาการในตำแหน่งนักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการพิเศษ(ด้านบริการทางวิชาการ)
5.6 รักษาการในตำแหน่งนักวิชาการสาธารณสุขเชี่ยวชาญ(ด้านบริการทางวิชาการ)
5.7 โรงพยาบาลสุรินทร์/หัวหน้ากลุ่มงานเวชกรรมสังคม โรงพยาบาลสุรินทร์
รายงานการดูแลผู้ป่วยต่อเนื่องที่บ้านจังหวัดสุรินทร์ เอกสาร 13
5.8 วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีสุรินทร์
5.9 สำนักงานควบคุมโรคที่ 9 นครราชสีมา และศูนย์ควบคุมโรคติดต่อนำโดยแมลงที่ 9.3 สุรินทร์
5.10 โรงพยาบาลค่ายวีรวัฒน์โยธิน
5.11 สถานีกาชาดที่ 1 สุรินทร์
5.12 ผู้อำนวยการโรงพยาบาลชุมชน
5.13 สาธารณสุขอำเภอ
5.14 กลุ่มงาน/งาน สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุรินทร์
กลุ่มงานควบคุมโรคไม่ติดต่อ สุขภาพจิตและยาเสพติด (คส.)
โครงการจิตอาสาเราทำความดีด้วยหัวใจ งานอุบัติเหตุและบริการแพทย์ฉุกเฉิน เอกสาร 14.1
เอกสาร 14.2
เอกสาร 14.3
รับเสด็จสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี งานสุขภาพจิต เอกสาร 14.4
เอกสาร 14.5
เอกสาร 14.6
เอกสาร 14.7
กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุข (ยศ.)
การนิเทศ ติดตาม กำกับและประเมินผลการปฏิบัติงานด้านสาธารณสุข ปีงบประมาณ 2561 งานพัฒนายุทธศาสตร์สุขภาพ เอกสาร 15.1
เอกสาร 15.2
เอกสาร 15.3
กลุ่มงานควบคุมโรคติดต่อ (คร.)
สถานการณ์โรคติดต่อที่สำคัญ และโรคที่ต้องเฝ้าระวังทางระบาดวิทยา งานเฝ้าระวังโรคทางระบาดวิทยา เอกสาร 16
กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล (บค.)
ขออนุมัติจ้างลูกจ้างชั่วคราวเงินบำรุง (กรณีจ้างทดแทน) งานวางแผนกำลังคน เอกสาร 17.1
ข้าราชการขอย้ายข้ามจังหวัด งานวางแผนกำลังคน เอกสาร 17.2
กลุ่มงานประกันสุขภาพ (ปก.)
การบริหารกองทุนหลักประกันสุขภาพ งานบริหารจัดการกองทุน เอกสาร 18
วาระที่ 6 เรื่องอื่นๆ
กลับหน้าแรก