ระเบียบวาระการประชุมประจำเดือน
ประชุมคณะกรรมการวางแผนและประเมินผลด้านสาธารณสุข ประจำเดือน ตุลาคม 2560
31 ตุลาคม 2560 เวลา 13:30 น. เป็นต้นไป
ณ ห้องประชุมขุนภักดีสุขกิจ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุรินทร์
************************
ระเบียบ วาระที่ เรื่อง ผู้นำเสนอ เวลาที่ใช้นำเสนอ เอกสารหมายเลข
วาระพิเศษ การมอบเกียรติบัตรการดูแลต่อเนื่องตามเกณฑ์คุณภาพงานเยี่ยมบ้าน จังหวัดสุรินทร์ ปี 2560 โรงพยาบาลสุรินทร์ เอกสาร 1
วาระที่ 1 เรื่องประธานแจ้งที่ประชุมทราบ
วาระที่ 2 รับรองรายงานการประชุม
รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการวางแผนและประเมินผลด้านสาธารณสุขจังหวัดสุรินทร์ ประจำเดือน กันยายน 2560 วันที่ 29 กันยายน พ.ศ. 2560 ณ ห้องประชุมขุนภักดีสุขกิจ สสจ.สุรินทร์ กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุข (ยศ.) เอกสาร 2
วาระที่ 3 เรื่องสืบเนื่องจากการประชุมครั้งที่แล้ว
วาระที่ 4
วาระที่ 5 เรื่องแจ้งเพื่อทราบและพิจารณา
5.1 ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสุรินทร์
5.2 ผู้อำนวยการโรงพยาบาลปราสาท
5.3 นายแพทย์เชี่ยวชาญ(ด้านเวชกรรมป้องกัน)
5.4 รักษาการในตำแหน่งนักวิชาการสาธารณสุขเชี่ยวชาญ(ด้านส่งเสริมพัฒนา)
5.5 รักษาการในตำแหน่งนักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการพิเศษ(ด้านบริการทางวิชาการ)
5.6 รักษาการในตำแหน่งนักวิชาการสาธารณสุขเชี่ยวชาญ(ด้านบริการทางวิชาการ)
5.7 โรงพยาบาลสุรินทร์/หัวหน้ากลุ่มงานเวชกรรมสังคม โรงพยาบาลสุรินทร์
5.8 วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีสุรินทร์
5.9 สำนักงานควบคุมโรคที่ 9 นครราชสีมา และศูนย์ควบคุมโรคติดต่อนำโดยแมลงที่ 9.3 สุรินทร์
5.10 โรงพยาบาลค่ายวีรวัฒน์โยธิน
5.11 สถานีกาชาดที่ 1 สุรินทร์
5.12 ผู้อำนวยการโรงพยาบาลชุมชน
5.13 สาธารณสุขอำเภอ
5.14 กลุ่มงาน/งาน สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุรินทร์
กลุ่มงานควบคุมโรคติดต่อ (คร.)
1. สถานการณ์โรคที่ต้องเฝ้าระวังทางระบาดวิทยา ปี 2560 งานเฝ้าระวังโรคทางระบาดวิทยา เอกสาร 3.1
เอกสาร 3.2
เอกสาร 3.3
เอกสาร 3.4
กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล (บค.)
การขออนุมัติจ้างลูกจ้างชั่วคราวเงินบำรุง (รายเดือน) งานวางแผนกำลังคน เอกสาร 4.1
ข้าราชการขอย้าย งานวางแผนกำลังคน
กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุข (ยศ.)
แนวทางการนิเทศ ติดตาม กำกับและประเมินผลการปฏิบัติงานด้านสาธารณสุข ปีงบประมาณ 2561 งานพัฒนายุทธศาสตร์สุขภาพ เอกสาร 5.1
แนวทางการตรวจราชการ ปีงบประมาณ 2561 งานพัฒนายุทธศาสตร์สุขภาพ
กลุ่มงานทันตสาธารณสุข (ทต.)
กรอบแนวทางการทำงานทันตสาธารณสุข ปีงบประมาณ 2561 งานพัฒนาระบบทันตสุขภาพ เอกสาร 6
วาระที่ 6 เรื่องอื่นๆ
กลับหน้าแรก