ระเบียบวาระการประชุมประจำเดือน
ประชุมคณะกรรมการวางแผนและประเมินผลด้านสาธารณสุข ประจำเดือน กันยายน 2560
29 กันยายน 2560 เวลา 13:30 น. เป็นต้นไป
ณ ห้องประชุมขุนภักดีสุขกิจ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุรินทร์
************************
ระเบียบ วาระที่ เรื่อง ผู้นำเสนอ เวลาที่ใช้นำเสนอ เอกสารหมายเลข
วาระพิเศษ มอบรางวัลการแข่งขันกีฬาฟุตบอลและวอลเลยบอลหญิงพรีเมียร์ลีกสาธารณสุขจังหวัดสุรินทร์ ประจำปี 2560 กลุ่มงานส่งเสริมสุขภาพ (สส.) เอกสาร 1
การมอบเกียรติบัตร "ตำบลต้นแบบการจัดการพาหะนำโรคไข้เลือดออกแบบผสมผสาน" ศูนย์ควบคุมโรคติดต่อนำโดยแมลงที่ 9.3 สุรินทร์
วาระที่ 1 เรื่องประธานแจ้งที่ประชุมทราบ
จดหมายผนึกจากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข งานสำนักงานเลขานุการและอำนวยการ เอกสาร 2
วาระที่ 2 รับรองรายงานการประชุม
รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการวางแผนและประเมินผลด้านสาธารณสุขจังหวัดสุรินทร์ ประจำเดือน สิงหาคม 2560 วันที่ 4 กันยายน พ.ศ. 2560 ณ ห้องประชุมขุนภักดีสุขกิจ สสจ.สุรินทร์ กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุข (ยศ.) เอกสาร 3
วาระที่ 3 เรื่องสืบเนื่องจากการประชุมครั้งที่แล้ว
วาระที่ 4
วาระที่ 5 เรื่องแจ้งเพื่อทราบและพิจารณา
5.1 ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสุรินทร์
5.2 ผู้อำนวยการโรงพยาบาลปราสาท
5.3 นายแพทย์เชี่ยวชาญ(ด้านเวชกรรมป้องกัน)
5.4 รักษาการในตำแหน่งนักวิชาการสาธารณสุขเชี่ยวชาญ(ด้านส่งเสริมพัฒนา)
5.5 รักษาการในตำแหน่งนักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการพิเศษ(ด้านบริการทางวิชาการ)
5.6 รักษาการในตำแหน่งนักวิชาการสาธารณสุขเชี่ยวชาญ(ด้านบริการทางวิชาการ)
5.7 โรงพยาบาลสุรินทร์/หัวหน้ากลุ่มงานเวชกรรมสังคม โรงพยาบาลสุรินทร์
แนวทางการรับส่งต่อผู้ป่วยโรคหัวใจขาดเลือดเฉียบพลัน (STEMI) จังหวัดสุรินทร์
การเยี่ยมบ้าน thai coc เอกสาร 4
5.8 วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีสุรินทร์
5.9 สำนักงานควบคุมโรคที่ 9 นครราชสีมา และศูนย์ควบคุมโรคติดต่อนำโดยแมลงที่ 9.3 สุรินทร์
5.10 โรงพยาบาลค่ายวีรวัฒน์โยธิน
5.11 สถานีกาชาดที่ 1 สุรินทร์
5.12 ผู้อำนวยการโรงพยาบาลชุมชน
5.13 สาธารณสุขอำเภอ
5.14 กลุ่มงาน/งาน สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุรินทร์
กลุ่มงานควบคุมโรคติดต่อ (คร.)
1.สถานการณ์โรคที่ต้องเฝ้าระวังทางระบาดวิทยา สัปดาห์ที่ 37 ปี 2560 งานเฝ้าระวังโรคทางระบาดวิทยา เอกสาร 5
กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล (บค.)
ขออนุมัติจ้างลูกจ้างชั่วคราวเงินบำรุง (กรณีจ้างทดแทน) งานวางแผนกำลังคน เอกสาร 6
กลุ่มงานควบคุมโรคไม่ติดต่อ สุขภาพจิตและยาเสพติด (คส.)
การเตรียมความพร้อมด้านการแพทย์และพยาบาลในพิธีถวายดอกไม้จันทน์ 26 ตุลาคม 2560 งานอุบัติเหตุและบริการแพทย์ฉุกเฉิน เอกสาร 7.0
เอกสาร 7.2
เอกสาร 7.3
เอกสาร 7.4
เอกสาร 7.5
เอกสาร 7.6
วาระที่ 6 เรื่องอื่นๆ
กลับหน้าแรก