ระเบียบวาระการประชุมประจำเดือน
ประชุมคณะกรรมการวางแผนและประเมินผลด้านสาธารณสุข ประจำเดือน สิงหาคม 2560
04 กันยายน 2560 เวลา 13:30 น. เป็นต้นไป
ณ ห้องประชุมขุนภักดีสุขกิจ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุรินทร์
************************
ระเบียบ วาระที่ เรื่อง ผู้นำเสนอ เวลาที่ใช้นำเสนอ เอกสารหมายเลข
วาระพิเศษ การมอบเกียรติบัตรประเมินรับรองอำเภอที่มีผลการดำเนินงาน อำเภอควบคุมโรคเข้มแข็งแบบยั่งยืนภายใต้ระบบสุขภาพอำเภอ กลุ่มงานควบคุมโรคติดต่อ (คร.)
การมอบใบประกาศนียบัตร การดำเนินงานตามมาตรฐานงานวัณโรค งานสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรค และงานวัคซีนไข้หวัดใหญ่ตามฤดูกาล ปี2560 กลุ่มงานควบคุมโรคติดต่อ (คร.)
การมอบใบประกาศแก่แพทย์ที่ผ่านการอบรมการตรวจทารกในครรภ์ด้วยเครื่องอัลตร้าซาวด์ กลุ่มงานส่งเสริมสุขภาพ (สส.) เอกสาร 1
การมอบโล่ประกาศเกียรติคุณการประเมินผลการดำเนินงานด้านสาธารณสุขในพื้นที่ ปี 2560 กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุข (ยศ.)
การมอบโล่ สสอ./รพ.สต. ดีเด่นระดับจังหวัด
วาระที่ 1 เรื่องประธานแจ้งที่ประชุมทราบ
วาระที่ 2 รับรองรายงานการประชุม
รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการวางแผนและประเมินผลด้านสาธารณสุขจังหวัดสุรินทร์ ประจำเดือน กรกฎาคม 2560 วันที่ 31 กรกฎาคม พ.ศ. 2560 ณ ห้องประชุมขุนภักดีสุขกิจ สสจ.สุรินทร์ กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุข (ยศ.) เอกสาร 2
วาระที่ 3 เรื่องสืบเนื่องจากการประชุมครั้งที่แล้ว
วาระที่ 4
วาระที่ 5 เรื่องแจ้งเพื่อทราบและพิจารณา
5.1 ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสุรินทร์
5.2 ผู้อำนวยการโรงพยาบาลปราสาท
5.3 นายแพทย์เชี่ยวชาญ(ด้านเวชกรรมป้องกัน)
5.4 รักษาการในตำแหน่งนักวิชาการสาธารณสุขเชี่ยวชาญ(ด้านส่งเสริมพัฒนา)
5.5 รักษาการในตำแหน่งนักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการพิเศษ(ด้านบริการทางวิชาการ)
5.6 รักษาการในตำแหน่งนักวิชาการสาธารณสุขเชี่ยวชาญ(ด้านบริการทางวิชาการ)
5.7 โรงพยาบาลสุรินทร์/หัวหน้ากลุ่มงานเวชกรรมสังคม โรงพยาบาลสุรินทร์
รายงานการดูแลผู้ป่วยต่อเนื่องที่บ้านจังหวัดสุรินทร์ เอกสาร 3
5.8 วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีสุรินทร์
5.9 สำนักงานควบคุมโรคที่ 9 นครราชสีมา และศูนย์ควบคุมโรคติดต่อนำโดยแมลงที่ 9.3 สุรินทร์
5.10 โรงพยาบาลค่ายวีรวัฒน์โยธิน
5.11 สถานีกาชาดที่ 1 สุรินทร์
5.12 ผู้อำนวยการโรงพยาบาลชุมชน
5.13 สาธารณสุขอำเภอ
5.14 กลุ่มงาน/งาน สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุรินทร์
กลุ่มงานควบคุมโรคติดต่อ (คร.)
สถานการณ์โรคติดต่อที่ต้องเฝ้าระวังทางระบาดวิทยา สัปดาห์ที่ 33 งานควบคุมโรคติดต่อทั่วไป เอกสาร 4.1
สรุปผลงานการให้บริการวัคซีนไข้หวัดใหญ่ จังหวัดสุรินทร์ ปี 2560 งานควบคุมโรคติดต่อทั่วไป เอกสาร 4.2
เอกสาร 4.3
กลุ่มงานส่งเสริมสุขภาพ (สส.)
สรุปการณรงค์คัดกรองพัฒนาการเด็กปฐมวัย 4 ช่วงวัย อายุ 9,18,30 และ42 เดือน ปีงบประมาณ 2560 งานส่งเสริมสุขภาพตามกลุ่มวัย เอกสาร 5
กลุ่มงานควบคุมโรคไม่ติดต่อ สุขภาพจิตและยาเสพติด (คส.)
รายงานความก้าวหน้ามาตรฐานรถพยาบาล งานอุบัติเหตุและบริการแพทย์ฉุกเฉิน เอกสาร 6.1
เอกสาร 6.2
เอกสาร 6.3
กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล (บค.)
ขออนุมัติจ้างลูกจ้างชั่วคราวเงินบำรุง (กรณีจ้างทดแทน) งานวางแผนกำลังคน เอกสาร 7
กลุ่มงานประกันสุขภาพ (ปก.)
เปรียบเทียบการจัดสรรเงินเหมาจ่ายรายหัว OP IP PP, รายงานงบกลาง, สรุปเงิน รพ.ค่ายฯ, รายงานระดับความเสี่ยงทางการเงิน, ผลการดำเนินงานแผนทางการเงิน (PLANFIN), การประเมินประสิทธิภาพการบริหารการเงินการคลัง (FAI), รพท.ขอปรับอัตราเรียกเก็บระหว่าง CUP ในจังหวัด, การกำหนดอัตราค่าบริการเรียกเก็บจากผู้ป่วยต่างด้าว (ไม่มีบัตร) งานบริหารจัดการกองทุน เอกสาร 8
วาระที่ 6 เรื่องอื่นๆ
กลับหน้าแรก