ระเบียบวาระการประชุมประจำเดือน
ประชุมคณะกรรมการวางแผนและประเมินผลด้านสาธารณสุข ประจำเดือน กรกฏาคม 2560
31 กรกฎาคม 2560 เวลา 13:00 น. เป็นต้นไป
ณ ห้องประชุมขุนภักดีสุขกิจ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุรินทร์
************************
ระเบียบ วาระที่ เรื่อง ผู้นำเสนอ เวลาที่ใช้นำเสนอ เอกสารหมายเลข
วาระพิเศษ
วาระที่ 1 เรื่องประธานแจ้งที่ประชุมทราบ
ชื่นชมผลการดำเนินงาน สุขภาพจิตชุมชนกลุ่มวัยทำงาน ภายใต้กลไกระบบสุขภาพระดับอำเภอ (DHS) งานป้องกันและควบคุมโรคไม่ติดต่อ เอกสาร 1
วาระที่ 2 รับรองรายงานการประชุม
รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการวางแผนและประเมินผลด้านสาธารณสุขจังหวัดสุรินทร์ ประจำเดือน มิถุนายน 2560 วันที่ 29 มิถุนายน พ.ศ. 2560 ณ ห้องประชุมขุนภักดีสุขกิจ สสจ.สุรินทร์ กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุข (ยศ.) เอกสาร 2
วาระที่ 3 เรื่องสืบเนื่องจากการประชุมครั้งที่แล้ว
วาระที่ 4
วาระที่ 5 เรื่องแจ้งเพื่อทราบและพิจารณา
5.1 ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสุรินทร์
5.2 ผู้อำนวยการโรงพยาบาลปราสาท
5.3 นายแพทย์เชี่ยวชาญ(ด้านเวชกรรมป้องกัน)
5.4 รักษาการในตำแหน่งนักวิชาการสาธารณสุขเชี่ยวชาญ(ด้านส่งเสริมพัฒนา)
5.5 รักษาการในตำแหน่งนักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการพิเศษ(ด้านบริการทางวิชาการ)
5.6 รักษาการในตำแหน่งนักวิชาการสาธารณสุขเชี่ยวชาญ(ด้านบริการทางวิชาการ)
5.7 โรงพยาบาลสุรินทร์/หัวหน้ากลุ่มงานเวชกรรมสังคม โรงพยาบาลสุรินทร์
5.8 วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีสุรินทร์
5.9 สำนักงานควบคุมโรคที่ 9 นครราชสีมา และศูนย์ควบคุมโรคติดต่อนำโดยแมลงที่ 9.3 สุรินทร์
5.10 โรงพยาบาลค่ายวีรวัฒน์โยธิน
5.11 สถานีกาชาดที่ 1 สุรินทร์
5.12 ผู้อำนวยการโรงพยาบาลชุมชน
5.13 สาธารณสุขอำเภอ
5.14 กลุ่มงาน/งาน สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุรินทร์
กลุ่มงานส่งเสริมสุขภาพ (สส.)
สรุปผลการดำเนินงานโครงการคัดกรองมะเร็งเต้านมโดยเครื่องเอ็กซเรย์เต้านมเคลื่อนที่(Mammogram) งานส่งเสริมสุขภาพตามกลุ่มวัย เอกสาร 3
กลุ่มงานควบคุมโรคติดต่อ (คร.)
ติตดามรายชื่อผู้รับผิดชอบ ข้อมูลวิกฤต งานบริหารจัดการภัยพิบัติ เอกสาร 4.1
สถานการณ์โรคติดต่อที่สำคัญ ที่ต้องเฝ้าระวังทางระบาดวิทยา งานเฝ้าระวังโรคทางระบาดวิทยา เอกสาร 4.2
กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล (บค.)
การขออนุมัติจ้างลูกจ้างชั่วคราวเงินบำรุง งานวางแผนกำลังคน
กลุ่มงานประกันสุขภาพ (ปก.)
งานบริหารการเงินการคลัง งานบริหารจัดการการเงินการคลัง เอกสาร 5
วาระที่ 6 เรื่องอื่นๆ
รายงานการดูแลผู้ป่วยต่อเนื่องที่บ้านจังหวัดสุรินทร์ เอกสาร 6
กลับหน้าแรก