ระเบียบวาระการประชุมประจำเดือน
ประชุมคณะกรรมการวางแผนและประเมินผลด้านสาธารณสุข ประจำเดือน ธันวาคม 2560
29 ธันวาคม 2560 เวลา 13:30 น. เป็นต้นไป
ณ ห้องประชุมขุนภักดีสุขกิจ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุรินทร์
************************
ระเบียบ วาระที่ เรื่อง ผู้นำเสนอ เวลาที่ใช้นำเสนอ เอกสารหมายเลข
วาระพิเศษ
วาระที่ 1 เรื่องประธานแจ้งที่ประชุมทราบ
นโยบายความปลอดภัยด้านอาหาร จ.สุรินทร์ ปี 2561 นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดสุรินทร์ เอกสาร 1
วาระที่ 2 รับรองรายงานการประชุม
รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการวางแผนและประเมินผลด้านสาธารณสุขจังหวัดสุรินทร์ ประจำเดือน พฤศจิกายน 2560 วันที่ 4 ธันวาคม พ.ศ. 2560 ณ ห้องประชุมขุนภักดีสุขกิจ สสจ.สุรินทร์ กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุข (ยศ.) เอกสาร 2
วาระที่ 3 เรื่องสืบเนื่องจากการประชุมครั้งที่แล้ว
วาระที่ 4
การเงินการคลัง กลุ่มงานประกันสุขภาพ (ปก.) เอกสาร 3
OVCCA กลุ่มงานควบคุมโรคติดต่อ (คร.) เอกสาร 4.1
เอกสาร 4.2
EOC กลุ่มงานควบคุมโรคติดต่อ (คร.) เอกสาร 5
TB กลุ่มงานควบคุมโรคติดต่อ (คร.) เอกสาร 6
GREEN&CLEAN Hospital กลุ่มงานอนามัยสิ่งแวดล้อมและอาชีวอนามัย (ออ.) เอกสาร 7
RDU กลุ่มงานคุ้มครองผู้บริโภคและเภสัชสาธารณสุข (คบ.) เอกสาร 8
ECS กลุ่มงานควบคุมโรคไม่ติดต่อ สุขภาพจิตและยาเสพติด (คส.) เอกสาร 9
Herbal City กลุ่มงานแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก (พท.) เอกสาร 10
Happy MOPH กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล (บค.)
PMQA กลุ่มงานพัฒนาคุณภาพและรูปแบบบริการ (พร.) เอกสาร 11
HA กลุ่มงานพัฒนาคุณภาพและรูปแบบบริการ (พร.) เอกสาร 12
PCC กลุ่มงานพัฒนาคุณภาพและรูปแบบบริการ (พร.) เอกสาร 13
พชอ. กลุ่มงานพัฒนาคุณภาพและรูปแบบบริการ (พร.) เอกสาร 14
รพ.สต.ติดดาว กลุ่มงานพัฒนาคุณภาพและรูปแบบบริการ (พร.) เอกสาร 15
One Day Surgery โรงพยาบาลสุรินทร์
วาระที่ 5 เรื่องแจ้งเพื่อทราบและพิจารณา
5.1 ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสุรินทร์
5.2 ผู้อำนวยการโรงพยาบาลปราสาท
5.3 นายแพทย์เชี่ยวชาญ(ด้านเวชกรรมป้องกัน)
5.4 รักษาการในตำแหน่งนักวิชาการสาธารณสุขเชี่ยวชาญ(ด้านส่งเสริมพัฒนา)
5.5 รักษาการในตำแหน่งนักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการพิเศษ(ด้านบริการทางวิชาการ)
5.6 รักษาการในตำแหน่งนักวิชาการสาธารณสุขเชี่ยวชาญ(ด้านบริการทางวิชาการ)
5.7 โรงพยาบาลสุรินทร์/หัวหน้ากลุ่มงานเวชกรรมสังคม โรงพยาบาลสุรินทร์
5.8 วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีสุรินทร์
5.9 สำนักงานควบคุมโรคที่ 9 นครราชสีมา และศูนย์ควบคุมโรคติดต่อนำโดยแมลงที่ 9.3 สุรินทร์
5.10 โรงพยาบาลค่ายวีรวัฒน์โยธิน
5.11 สถานีกาชาดที่ 1 สุรินทร์
5.12 ผู้อำนวยการโรงพยาบาลชุมชน
5.13 สาธารณสุขอำเภอ
5.14 กลุ่มงาน/งาน สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุรินทร์
กลุ่มงานควบคุมโรคติดต่อ (คร.)
สถานการณ์โรคติดต่อที่สำคัญ และโรคที่ต้องเฝ้าระวังทางระบาดวิทยา งานควบคุมโรคติดต่อทั่วไป เอกสาร 16
กลุ่มงานควบคุมโรคไม่ติดต่อ สุขภาพจิตและยาเสพติด (คส.)
การเตรียมความพร้อมป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในเทศกาลปีใหม่ 2561 งานอุบัติเหตุและบริการแพทย์ฉุกเฉิน เอกสาร 17.1
พิจารณาแนวทางการจัดสรรงบควบคุมป้องกันความรุนแรงของโรค DM/HT ปีงบประมาณ 2561 งานป้องกันและควบคุมโรคไม่ติดต่อ เอกสาร 17.2
กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล (บค.)
ขออนุมัติจ้างลูกจ้างชั่วคราวเงินบำรุง (กรณีจ้างทดแทน) งานวางแผนกำลังคน เอกสาร 18
กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุข (ยศ.)
ความก้าวหน้าการดำเนินงานงบค่าเสื่อม งานพัฒนายุทธศาสตร์สุขภาพ เอกสาร 19.1
กำหนดการตรวจราชการกรณีปกติ รอบ1/2561 งานพัฒนายุทธศาสตร์สุขภาพ เอกสาร 19.2
วาระที่ 6 เรื่องอื่นๆ
กลับหน้าแรก